Intrebari Manager Transport Persoane

Intrebari manager Reglementari Transport Persoane
Intrebari manager Reglementari Tehnice
Intrebari manager Contracte Contabilitate Marketing
Intrebari manager reglementari sociale

Manager Transport Persoane: Reglementari Transport

Chestionarul a luat sfarsit!
Întrebări Inițiale:  %%TOTAL%%
Răspunsuri Exacte:  %%SCORE%%
Procentajul obținut este de: %%PERCENTAGE%%
Pentru a fi sigur ca promovezi examenul pentru atestat iti recomandam sa parcurgi de doua ori toate intrebarile.

Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1
În conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al caracterului comercial al activitãtii existã urmãtoarele categorii de transport rutier:
A
transport rutier în trafic national si transport de rutier în trafic international
B
transport rutier de mãrfuri si transport rutier de persoane
C
transport rutier contra cost si transport rutier în cont propriu
D
transport rutier public si transport în interes personal
Întrebarea 2
În conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al ariei de desfãsurare existã urmãtoarele categorii de transport rutier:
A
transport rutier contra cost si transport rutier în cont propriu
B
transport rutier de mãrfuri si transport rutier de persoane
C
transport rutier national si transport rutier international
D
transport rutier public si transport în interes personal
Întrebarea 3
Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupatia de operator de transport nu se aplicã întreprinderilor angajate exclusiv în urmãtoarele tipuri de transport rutier national:
A
transportul de persoane cu autovehicule a cãror masã totalã maximã autorizatã nu depãseste 7,5 tone
B
transportul de persoane cu autovehicule închiriate a cãror masã totalã maximã autorizatã depãseste 3,5 tone
C
transporturi comerciale de lapte si stupi de albine
D
transporturi postale efectuate în cadrul unui serviciu universal
Întrebarea 4
Pentru care categorie si tip de transport rutier dintre cele enumerate este obligatorie licenta comunitarã:
A
transport contra cost
B
transport in cont propriu în trafic international
C
transport in cont propriu între statele membre UE
D
transport în regim de taxi si în regim de închiriere
Întrebarea 5
În baza licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia, un operator de transport poate efectua conform prevederilor O.G. nr. 27/2011:
A
operatiuni de transport contra cost în trafic international si activitãti de intermediere în transporturile rutiere
B
operatiuni de transport rutier contra cost si în cont propriu
C
operatiuni de transport rutier public si activitãti conexe transporturilor rutiere
D
operatiuni de transport rutier public si activitãti de intermediere în transporturile rutiere
Întrebarea 6
Certificatul de transport în cont propriu nu se poate elibera dacã:
A
întreprinderea nu prezintã asigurarea de risc sau scrisoarea de garantie bancara
B
întreprinderea nu are ca obiect de activitate principal transportul rutier
C
întreprinderea nu îndeplineste conditia de capacitate financiara
D
întreprinderea nu îndeplineste conditia de competentã profesionalã
Întrebarea 7
Transportul rutier în cont propriu:
A
nu constituie decât o activitate auxiliarã ansamblului de activitãti desfãsurate de întreprindere
B
nu este permis în cazul transportului international
C
se efectueazã contra cost dar cu încasarea echivalentului în naturã al tarifului
D
se poate face doar cu vehicule detinute în proprietate
Întrebarea 8
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, licenta comunitarã se elibereazã de autoritatea competentã cu o valabilitate de:
A
1 an
B
10 ani
C
5 ani
D
7 ani
Întrebarea 9
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, licenta comunitarã se pãstreazã de cãtre întreprindere la:
A
autoritatea competentã
B
bordul autovehiculului
C
registrul electronic al operatorilor de transport
D
sediul întreprinderii
Întrebarea 10
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licentei comunitare este de:
A
cel mult un an, fãrã a depãsi perioada de valabilitate a licentei comunitare
B
minimum cinci ani, fãrã a depãsi perioada de valabilitate a licentei comunitare
C
minimum trei ani, fãrã a depãsi perioada de valabilitate a licentei comunitare
D
minimum un an, fãrã a depãsi perioada de valabilitate a licentei comunitare
Întrebarea 11
Copia conformã a licentei comunitare este personalizatã de cãtre emitent cu:
A
numãrul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisã
B
numele si prenumele conducãtorului auto
C
numele si prenumele managerului de transport
D
seria certificatului de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisã
Întrebarea 12
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport în cont propriu se pãstreazã de cãtre întreprindere la:
A
autoritatea competentã
B
bordul autovehiculului
C
registrul electronic al întreprinderilor de transport
D
sediul întreprinderii
Întrebarea 13
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale certificatului de transport în cont propriu este de:
A
cel mult un an, fãrã a depãsi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
B
minimum cinci ani, fãrã a depãsi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
C
minimum trei ani, fãrã a depãsi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
D
minimum un an, fãrã a depãsi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
Întrebarea 14
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, copia conformã a certificatului de transport în cont propriu este personalizatã de cãtre emitent cu:
A
numãrul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisã
B
numele si prenumele conducãtorului auto
C
numele si prenumele managerului de transport
D
seria certificatului de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisã
Întrebarea 15
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport în cont propriu se elibereazã de autoritatea competentã cu o valabilitate de:
A
1 an
B
10 ani
C
5 ani
D
7 ani
Întrebarea 16
În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1073/2009, licenta comunitarã este eliberatã:
A
pe numele întreprinderii care efectueazã activitãti conexe transportului rutier în interiorul Uniunii Europene
B
pe numele întreprinderii si a subcontractantului si nu este transmisibilã
C
pe numele operatorului de transport si nu este transmisibilã
D
pe numele operatorului de transport si personalizatã cu numãrul de înmatriculare al autovehiculelor
Întrebarea 17
În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1071/2009, atunci când un manager de transport îsi pierde buna reputatie, certificatul de competentã profesionalã al managerului de transport declarat inapt:
A
îsi pierde valabilitatea în toate statele membre pânã la luarea unei mãsuri de reabilitare
B
se anuleazã pânã la obtinerea avizului medical si psihologic cu mentiunea „apt pentru functia de manager de transport
C
se suspendã pânã la înlãturarea cauzelor care au stat la baza declarãrii ca inapt a managerului de transport
D
se suspendã pânã la obtinerea avizului medical si psihologic cu mentiunea „apt pentru functia de manager de transport
Întrebarea 18
Care dintre urmãtoarele cerinte trebuie sã le îndeplineascã întreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier ?
A
bunã reputatie
B
detine autovehicule agreate de R.A.R.
C
detine certificat de transport rutier
D
vechime de cel putin trei ani în transporturi pentru persoanele cu functii care concurã la siguranta circulatiei
Întrebarea 19
Care dintre urmãtoarele cerinte trebuie sã le îndeplineascã întreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier?
A
capacitate financiarã adecvatã numãrului de vehicule utilizat
B
detine licente de executie pentru vehiculele utilizate
C
detine un numãr suficient de vehicule pentru efectuarea transporturilor contractate
D
este înscrisã în Registrul electronic national al întreprinderilor de transport
Întrebarea 20
Care dintre urmãtoarele cerinte trebuie sã le îndeplineascã întreprinderea pentru a avea acces la ocupatia de operator de transport rutier ?
A
competentã profesionalã
B
detine la sediul social cãrtile de identitate ale vehiculelor utilizate
C
detine la sediul social certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
utilizeazã numai vehicule aflate în proprietate sa
Întrebarea 21
Care dintre urmãtoarele cerinte trebuie îndeplinitã pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier conform Regulamentului CE nr.1071/2009 ?
A
sã aibã angajat un auditor de sigurantã rutierã
B
sã aibã încheiate contracte de transport numai cu o întreprindere licentiatã pentru activitãti de intermediere
C
sã aibã un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru
D
sã utilizeze numai conducãtori auto care sunt cetãteni ai unui stat membru
Întrebarea 22
Pentru îndeplinirea cerintei de acces la ocupatia de operator de transport privind sediul, o întreprindere stabilitã în România trebuie sã:
A
detinã cel putin un punct de lucru înregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului
B
detinã un sediu certificat ISO 9001/2000
C
dispunã de spatiu suficient si amenajat corespunzãtor pentru depozitarea pieselor de schimb
D
dispunã de unul sau mai multe autovehicule înmatriculate în România
Întrebarea 23
Pentru îndeplinirea cerintei de acces la ocupatia de operator de transport privind sediul, o întreprindere stabilitã în România trebuie sã:
A
desfãsoare operatiunile referitoare la autovehiculele utilizate cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunzãtoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României
B
detinã un sediu autorizat de R.A.R. pentru exploatarea autovehiculelor
C
detinã un sediu certificat de ARR pentru conformitate cu Regulamentul CE nr.1073/2009
D
sã dispunã de unul sau mai multe vehicule înmatriculate în România
Întrebarea 24
Pentru obtinerea licentei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar:
A
licenta de serviciu este necesarã numai pentru filialele sau sucursale cu personalitate juridicã;
B
nu este reglementatã necesitatea obtinerii licentei de serviciu pentru punctele de lucru
C
punctele de lucru sã fie înregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului si comunicate la Finantele Publice
D
punctele de lucru sã fie înregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului;
Întrebarea 25
Capacitatea financiarã pentru autovehicule este de:
A
9.000 euro pentru primul autovehicul si 5.000 euro pentru celelalte autovehicule;
B
9.000 euro pentru primul vehicul si 3.000 euro pentru celelalte vehicule;
C
90.000 euro pentru primul autovehicul si 6.000 euro pentru celelalte autovehicule.
D
900 euro pentru primul vehicul si 6.000 euro pentru celelalte vehicule
Întrebarea 26
În cazul detinerii unui numãr de 2 autovehicule si 3 remorci conditia de capacitate financiarã este îndeplinitã dacã se dispune de un capital si rezerve de cel putin:
A
14000 euro
B
19000 euro
C
25000 euro
D
29000 euro
Întrebarea 27
În cazul detinerii unui numãr de 3 autovehicule si 5 remorci conditia de capacitate financiara este îndeplinita dacã se dispune de un capital si rezerve de cel putin:
A
14.000 euro
B
19.000 euro.
C
25.000 euro.
D
45.000 euro.
Întrebarea 28
În cazul detinerii unui numãr de 5 autovehicule si 5 remorci conditia de capacitate financiara este îndeplinita dacã se dispune de un capital si rezerve de cel putin:
A
25.000 euro
B
29.000 euro
C
33.000 euro
D
59.000 euro
Întrebarea 29
Care dintre urmãtoarele cerinte trebuie sã le îndeplineascã întreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu?
A
bunã reputatie
B
detine autovehicule agreate de R.A.R.
C
detine certificat de transport rutier
D
vechime de cel putin trei ani în transporturi pentru persoanele cu functii care concurã la siguranta circulatiei
Întrebarea 30
Care dintre urmãtoarele cerinte trebuie sã le îndeplineascã întreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu ?
A
competentã profesionalã
B
detine la sediul social cãrtile de identitate ale vehiculelor utilizate
C
detine la sediul social certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
utilizeazã numai vehicule aflate în proprietate sa
Întrebarea 31
Cererea pentru obtinerea licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia va fi însotitã de:
A
asigurarea de rãspundere civilã auto
B
cãrtile de identitate ale vehiculelor utilizate
C
certificatul de radiere de la Oficiul National al registrului Comertului
D
documentul privind asigurarea întretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate
Întrebarea 32
Cererea pentru obtinerea licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia va fi însotitã de
A
autorizatia centrului de exploatare a vehiculelor eliberatã de I.S.C.T.R.
B
cazierul judiciar al managerului de transport
C
certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
dovada achitãrii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România
Întrebarea 33
Cererea pentru obtinerea licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia va fi însotitã de:
A
cazierul judiciar al întreprinderii
B
certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate
C
certificatul de atestare profesionalã al conducãtorului auto
D
dovada verificãrii aparatului tahograf
Întrebarea 34
Cererea pentru obtinerea licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia va fi însotitã de:
A
certificatul de competentã profesionalã al managerului de transport
B
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare si sigurantã rutierã
C
documentul privind realizarea auditului de sigurantã rutierã
D
statutul societãtii din care sã rezulte cã aceasta are în obiectul de activitate activitãti conexe transportului rutier
Întrebarea 35
Unui operator de transport rutier i se poate elibera un numãr maxim de copii conforme ale licentei comunitare corespunzãtor:
A
numãrului de autovehicule pentru care îndeplineste conditia de capacitate financiarã
B
numãrului de autovehicule pentru îndeplineste conditia privind parcarea acestora în conditii de sigurantã
C
numãrului de vehicule si conducãtori auto pentru care îndeplineste conditia de competentã profesionalã
D
numãrului de vehicule, inclusiv remorcile si semiremorcile pentru care îndeplineste conditia financiarã
Întrebarea 36
În cazul în care operatorul de transport rutier îsi schimbã sediul social, acesta trebuie sã notifice schimbarea cãtre A.R.R., în cel mult:
A
10 zile
B
15 zile
C
30 zile
D
5 zile
Întrebarea 37
În cazul în care întreprinderea de transport în cont propriu îsi schimbã sediul, aceasta trebuie sã notifice schimbarea cãtre A.R.R., în cel mult:
A
10 zile
B
15 zile
C
28 zile
D
5 zile
Întrebarea 38
Cererea pentru obtinerea certificatului de transport în cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia va fi însotitã de:
A
autorizatia centrului de exploatare a vehiculelor eliberatã de I.S.C.T.R.
B
cazierul judiciar al managerului de transport
C
certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
dovada achitãrii tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România
Întrebarea 39
Cererea pentru obtinerea certificatului de transport în cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia va fi însotitã de:
A
cazierul judiciar al întreprinderii
B
certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate
C
certificatul de atestare profesionalã al conducãtorului auto
D
dovada verificãrii aparatului tahograf
Întrebarea 40
Cererea pentru obtinerea certificatului de transport în cont propriu si a copiilor conforme ale acestuia va fi însotitã de:
A
certificatul de competentã profesionalã al managerului de transport
B
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare si sigurantã rutierã
C
documentul privind realizarea auditului de sigurantã rutierã
D
statutul societãtii din care sã rezulte cã aceasta are în obiectul de activitate activitãti conexe transportului rutier
Întrebarea 41
Ce obligatie are operatorul de transport, în cazul în care constatã cã nu mai îndeplineste conditia de capacitate financiarã pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licentei comunitare?
A
în termen de 15 zile, sã vândã sau sã radieze temporar din circulatie un numãr corespunzãtor de vehicule
B
în termen de 1o zile, sã depunã la A.R.R. un numãr de copii conforme egal cu numãrul de autovehicule pentru care conditia de capacitate financiarã nu mai este îndeplinitã
C
nu are nici o obligatie
D
sã anunte în scris agentia ARR emitentã despre acest fapt, împreunã cu un angajament scris, prin care sã se oblige sã remedieze situatia în termen de cel mult 60 de zile
Întrebarea 42
Închirierea unui vehicul rutier de cãtre un operator de transport se face prin:
A
contract de închiriere pe duratã determinatã a unui vehicul cu conducãtor auto
B
contract de închiriere pe duratã determinatã, contra cost
C
contract de închiriere pe duratã nedeterminatã, cu titlu oneros
D
contract de închiriere sau de concesiune încheiat pe duratã determinatã
Întrebarea 43
In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:
A
ca autovehiculul sã detinã licentã de executie
B
contractul de închiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehiculului, se mentioneazã valabilitatea contractului in foaia de parcurs de cãtre administratorul firmei
C
contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in copie
D
ontractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu originalul
Întrebarea 44
Copia conformã a licentei comunitare se elibereazã:
A
pentru fiecare autovehicul si ansambluri de vehicule
B
pentru fiecare remorcã
C
pentru fiecare semiremorcã
D
pentru fiecare vehicul trãgãtor si tractat
Întrebarea 45
În sensul O.G. nr. 27/2011, prin autobuz se întelege un autovehicul cu:
A
mai mult de 17 locuri pe scaune, inclusiv locul conducãtorului auto
B
mai mult de 21 de locuri pe scaune, inclusiv locul conducãtorului auto
C
mai mult de 8 de locuri pe scaune, inclusiv locul conducãtorului auto
D
mai mult de 9 de locuri pe scaune, inclusiv locul conducãtorului auto
Întrebarea 46
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, transportul rutier national contra cost de persoane se poate realiza prin:
A
servicii regulate, servicii regulate speciale în cont propriu, servicii ocazionale
B
servicii regulate, servicii regulate speciale, servicii ocazionale
C
servicii regulate, servicii regulate speciale, servicii ocazionale în cont propriu
D
servicii regulate, servicii regulate speciale, servicii regulate ocazionale
Întrebarea 47
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectueazã transport rutier national de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie sã se afle:
A
certificatul de transport în cont propriu
B
copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
C
copia conformã a licentei comunitare
D
licenta de transport
Întrebarea 48
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectueazã transport rutier national de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie sã se afle:
A
contractul de muncã al conducãtorului auto
B
documentul de transport
C
licenta comunitarã
D
licenta de executie a autovehiculului
Întrebarea 49
În cazul transportului national contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de întelege:
A
graficul de circulatie
B
licenta de executie
C
licenta de transport
D
licenta de traseu
Întrebarea 50
În cazul transportului interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenta de traseu este valabilã numai însotitã de urmãtorul document:
A
certificatul de înmatriculare
B
foaia de parcurs
C
graficul de circulatie
D
programul de transport
Întrebarea 51
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectueazã transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie sã se afle:
A
certificatul de transport în cont propriu
B
copia conformã a licentei comunitare
C
licenta de executie a autovehiculului
D
licenta de transport
Întrebarea 52
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectueazã transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie sã se afle:
A
autorizatia pentru efectuarea traseului
B
certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C
documentul de transport
D
licenta de executie a traseului
Întrebarea 53
În cazul transportului interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, prin document de transport de întelege:
A
contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B
licenta de transport
C
licenta de traseu
D
programul de circulatie
Întrebarea 54
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport interjudetean contra cost depersoane prin servicii regulate speciale trebuie sã se afle:
A
avizul medical si psihologic al conducãtorului auto
B
documentul de control
C
legitimatia de serviciu a conducãtorului auto
D
programul de transport
Întrebarea 55
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie sã se afle:
A
certificatul de clasificare a autovehiculului
B
certificatul de competentã profesionalã al conducãtorului auto
C
certificatul de încadrare în normele de poluare si sigurantã rutierã
D
certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
Întrebarea 56
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie sã se afle:
A
contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B
factura fiscalã pentru tarifarea transportului
C
legitimatiile de cãlãtorie pentru pasagerii transportati
D
tabelul cu orele de circulatie
Întrebarea 57
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie sã se afle:
A
aparatul de marcat electronic fiscal
B
biletele de cãlãtorie emise pasagerilor
C
documentele din care sã rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este licentiat serviciul
D
documentul de control
Întrebarea 58
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie sã se afle:
A
contractul de închiriere al autobuzului cu conducãtor auto, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de închiriere
B
contractul de întretinere al autobuzului cu o unitate autorizatã R.A.R.
C
contractul de leasing în original sau copie conformã cu originalul, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de leasing
D
contractul pentru statiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
Întrebarea 59
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie sã se afle:
A
asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina tertilor
B
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D
tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
Întrebarea 60
În cazul efectuãrii transportului interjudetean de persoane prin servicii regulate speciale,licenta de traseu este însotitã pe toatã durata efectuãrii transportului de:
A
documentul de control pentru serviciile ocazionale
B
graficul de circulatie aferent autorizatiei de transport
C
graficul de circulatie aferent licentei de traseu
D
programul de transport aferent licentei de executie
Întrebarea 61
Graficul de circulatie aferent licentei de traseu pentru transport interjudetean prin servicii regulate speciale contine:
A
numãrul de înmatriculare al autobuzului
B
numele conducãtorilor auto
C
orele de plecare, respectiv de sosire
D
statiile publice pentru îmbarcarea/debarcarea cãlãtorilor
Întrebarea 62
Graficul de circulatie aferent licentei de traseu pentru transport interjudetean prin servicii regulate speciale contine:
A
autogãrile utilizate
B
distantele dintre statii
C
numãrul licentei de executie
D
tarifele practicate
Întrebarea 63
Graficul de circulatie aferent licentei de traseu pentru transport interjudetean prin servicii regulate speciale contine:
A
autobuzele utilizate
B
capacitatea statiilor
C
conexiunile cu alte mijloace de transport
D
statiile
Întrebarea 64
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectueazã transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
autorizatia pentru efectuarea traseului
B
certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C
documentul de transport
D
licenta de executie a traseului
Întrebarea 65
În cazul transportului national contra cost de persoane prin servicii ocazionale, prin document de transport de întelege:
A
contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B
documentul de control
C
licenta de transport
D
programul de circulatie
Întrebarea 66
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
aparatul de marcat electronic fiscal
B
biletele de cãlãtorie utilizate
C
legitimatia de serviciu a conducãtorului auto
D
licenta de traseu
Întrebarea 67
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
certificatul de clasificare a autovehiculului
B
certificatul de competentã profesionalã al conducãtorului auto
C
certificatul de încadrare în normele de poluare si sigurantã rutierã
D
certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
Întrebarea 68
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
contractul de închiriere al autobuzului cu conducãtor auto, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de închiriere
B
contractul de întretinere al autobuzului cu o unitate autorizatã R.A.R
C
contractul de leasing în original sau copie conformã cu originalul, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de leasing
D
contractul pentru statiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
Întrebarea 69
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina tertilor
B
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D
tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
Întrebarea 70
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuãrii transportului rutier national în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie sã se afle:
A
certificatul de transport în cont propriu
B
copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
C
copia conformã a certificatului de transport în cont propriu
D
licenta de transport
Întrebarea 71
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectueazã transport rutier national de persoane în cont propriu trebuie sã se afle:
A
contractul de muncã al conducãtorului auto
B
copia conformã a licentei comunitare
C
documentul de transport
D
licenta de executie a autovehiculului
Întrebarea 72
În cazul transportului national de persoane în cont propriu, prin document de transport se întelege:
A
copia conformã a certificatului de transport în cont propriu
B
licenta de executie a transportului
C
licenta de traseu
D
tabelul cu numele persoanelor transportate, semnat si stampilat de reprezentantul legal al întreprinderii
Întrebarea 73
În cazul transportului rutier national de persoane în cont propriu, la bordul autobuzului trebuie sã se afle:
A
avizul medical si psihologic al conducãtorului auto
B
certificatul de transport în cont propriu
C
instructiunile de sigurantã pentru persoanele transportate
D
legitimatia de serviciu valabilã a conducãtorului auto
Întrebarea 74
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport national de persoane în cont propriu trebuie sã se afle:
A
certificatul de clasificare a autovehiculului
B
certificatul de competentã profesionalã al conducãtorului auto
C
certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
D
certificatul de transport în cont propriu
Întrebarea 75
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport national de persoane în cont propriu trebuie sã se afle:
A
contractul de închiriere al autobuzului cu conducãtor auto, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de închiriere
B
contractul de leasing în original sau copie conformã cu originalul, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de leasing
C
contractul pentru statiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
D
graficul de circulatie
Întrebarea 76
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport national de persoane în cont propriu trebuie sã se afle:
A
asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina tertilor
B
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D
tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
Întrebarea 77
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectueazã transport rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie sã se afle:
A
certificatul de transport international
B
copia conformã a licentei comunitare
C
licenta de executie pentru vehicul
D
licenta de transport
Întrebarea 78
Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectueazã transport rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie sã se afle:
A
avizul medical si psihologic al conducãtorului auto
B
contractul cu beneficiarul transportului
C
documentul de transport
D
licenta de executie a serviciului international de transport persoane
Întrebarea 79
În cazul transportului international contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de întelege:
A
autorizatia de transport international
B
graficul de circulatie cu statiile prevãzute pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
C
licenta de executie a transportului international
D
licenta de traseu in trafic international
Întrebarea 80
În cazul efectuãrii transportului international de persoane prin servicii regulate, autorizatia de transport international este însotitã pe toatã durata efectuãrii transportului de:
A
documentul de control INTERBUS
B
graficul de circulatie
C
graficul de circulatie aferent licentei de traseu
D
tabelul cu persoanele transportate
Întrebarea 81
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
autorizatia de transport international
B
copia conformã a licentei comunitare
C
graficul de circulatie aferent licentei de traseu
D
licenta de traseu
Întrebarea 82
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
autorizatia de transport international
B
documentul de transport
C
licenta comunitarã pentru transportul international
D
licenta de executie a traseului si graficul de circulatie aferent
Întrebarea 83
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
aparatul de marcat electronic fiscal
B
biletele de cãlãtorie utilizate
C
legitimatia de serviciu a conducãtorului auto
D
licenta de traseu
Întrebarea 84
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
certificatul de clasificare a autovehiculului
B
certificatul de competentã profesionalã al conducãtorului auto
C
certificatul de încadrare în normele de poluare si sigurantã rutierã
D
certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
Întrebarea 85
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
contractul care stã la baza emiterii legitimatiilor de cãlãtorie pentru pasageri
B
contractul de închiriere al autobuzului cu conducãtor auto, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de închiriere sau de leasing
C
contractul de leasing în original sau copie conformã cu originalul, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de leasing
D
contractul încheiat cu autoritãtile competente ale statelor tranzitate
Întrebarea 86
La bordul autobuzului cu care se efectueazã transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie sã se afle:
A
asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina tertilor valabilã în statele tranzitate
B
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D
tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
Întrebarea 87
În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducãtorul auto are urmãtoarea obligatie:
A
sã emitã bilete/legitimatii de cãlãtorie corespunzãtor distantei parcurse de persoanele transportate
B
sã nu accepte la transport alte persoane decât cele înscrise în documentul de control semnat si stampilat de beneficiarul transportului
C
sã nu plece din capãtul de traseu cu locuri libere în autobuz
D
sã verifice componenta grupului de cãlãtori înscrisã în documentul de transport semnat si stampilat de operatorul de transport
Întrebarea 88
În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducãtorul auto are urmãtoarea obligatie:
A
la coborârea cãlãtorilor sã emitã acestora bilete/legitimatii de cãlãtorie corespunzãtor distantei parcurse
B
sã permitã urcarea în autovehicul a persoanelor care beneficiazã de facilitãti la transportul rutier
C
sã refuze la transport persoanele care beneficiazã de facilitãti la transportul rutier, informând asupra posibilitãtilor de utilizare a altor moduri de transport
D
sã transporte persoane numai în limita numãrului de locuri pe scaune si în picioare înscris în certificatul de înmatriculare
Întrebarea 89
În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducãtorul auto are urmãtoarea obligatie:
A
sã informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de sigurantã pe timpul deplasãrii vehiculelor
B
sã nu plece în cursã cu documentul de control necompletat sau completat necorespunzãtor
C
sã opreascã pentru coborârea cãlãtorilor numai în statiile prevãzute în contractul încheiat cu beneficiarul transportului
D
sã permitã cãlãtorilor sã manipuleze bagajele în vederea încãrcãrii/descãrcãrii în/din portbagajul vehiculului
Întrebarea 90
În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducãtorul auto are urmãtoarea obligatie:
A
sã informeze pasagerii cu privire la obligativitatea arimãrii bagajelor si coletelor aflate asupra lor pe durata transportului
B
sã permitã urcarea în autovehicul a persoanelor posesoare de bilete/legitimatii de cãlãtorie
C
sã permitã urcarea în autovehicul numai a persoanelor înscrise în documentul de transport
D
sã preia mãrfuri sau colete doar în limita spatiului disponibil pe culoarul autovehiculului si/sau pe scaune
Întrebarea 91
În cazul serviciilor regulate de transport persoane în trafic national, conducãtorul auto are urmãtoarea obligatie:
A
sã opreascã numai în statiile amenajate si semnalizate cu indicatorul INTERBUS
B
sã opreascã numai în statiile mijloacelor de transport public local, semnalizate si marcate corespunzãtor
C
sã opreascã numai în statiile prevãzute cu refugiu pentru cãlãtori care asigurã conditii minime de sigurantã pentru acestia
D
sã opreascã numai în statiile prevãzute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu
Întrebarea 92
Conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de persoane prin servicii regulate au obligatia:
A
sã accepte transportul gratuit al copiilor sub 14 ani pentru care nu se solicitã loc separat, în cazul transportului efectuat în trafic national
B
sã asigure oprirea în toate statiile prevãzute în grafic pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate si a bagajelor acestora
C
sã emitã abonamente de cãlãtorie
D
sã opreascã autovehiculul la orice fel de solicitare
Întrebarea 93
Ce conditii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:
A
afisarea tarifului de transport pe bazã de legitimatie de cãlãtorie în interiorul vehiculului
B
afisarea graficului de circulatie în interiorul vehiculului
C
afisarea licentei de traseu în interiorul vehiculului
D
afisarea programului de transport persoane prin servicii regulate în interiorul vehiculului
Întrebarea 94
Care sunt termenele în care operatorul de transport trebuie sã asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rãmase imobilizate pe traseu:
A
1 orã în judet, respectiv 5 ore în afara judetului
B
2 ore în judet, respectiv 6 ore în afara judetului
C
3 ore în judet, respectiv 5 ore în afara judetului
D
3 ore în judet, respectiv 7 ore în afara judetului
Întrebarea 95
Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rãmase imobilizate pe traseu în judet:
A
3 ore
B
4 ore
C
5 ore
D
6 ore
Întrebarea 96
Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rãmase imobilizate pe traseu în afara judetului:
A
3 ore
B
4 ore
C
5 ore
D
6 ore
Întrebarea 97
Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rãmase imobilizate pe traseu în trafic international:
A
10 ore
B
12 ore
C
16 ore
D
24 ore
Întrebarea 98
În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie sã se afle:
A
certificatul de competentã profesionalã al conducãtorului auto
B
certificatul de transport
C
certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare si sigurantã rutierã
D
licenta de executie a vehiculului
Întrebarea 99
În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie sã se afle:
A
cartea de identitate a vehiculului
B
certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C
legitimatia de serviciu valabilã a conducãtorului auto
D
programul de transport
Întrebarea 100
În cazul transportului de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie sã se afle:
A
autorizatia conducãtorului auto pentru transportul de persoane
B
autorizatia de transport persoane în trafic national
C
certificatul de competentã profesionalã al conducãtorului auto
D
certificatul de înregistrare a serviciului de transport persoane la autoritãtile locale
Întrebarea 101
Conducãtorul auto trebuie sa prezinte in caz de control urmãtoarele documente:
A
cartea de identitate a vehiculului
B
copia conformã a certificatului de competentã profesionalã al conducãtorului auto
C
documentul de transport
D
licenta de transport – in original
Întrebarea 102
In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:
A
ca autovehiculul sã detinã licentã de executie
B
ca autovehiculul sã fie închiriat cu conducãtor auto
C
contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu originalul
D
contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului, in copie
Întrebarea 103
Care dintre urmãtoarele documente trebuie sã se afle la bordul vehiculului cu care se efectueazã transport contra cost:
A
certificatul de competentã profesionalã al conducãtorului auto
B
certificatul de transport
C
licenta comunitarã
D
licenta de transport
Întrebarea 104
La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie sã se afle:
A
certificatul de transport rutier în folos propriu
B
copia conformã a certificatului de transport rutier în cont propriu
C
copia conformã a licentei comunitare
D
licenta de transport rutier public
Întrebarea 105
Un operator de transport poate utiliza copia conformã a licentei comunitare a altui operator de transport:
A
da
B
da, daca respectivii operatori de transport ajung la o întelegere
C
da, pentru o perioada de maximum 2 sãptãmâni
D
nu
Întrebarea 106
Conducãtorii auto care au peste 45 de ani si efectueazã transport de persoane trebuie sã\ efectueze examinarea medicalã la urmãtoarele intervale:
A
2 ani
B
1 an
C
3 ani
D
4 ani
Întrebarea 107
Conducãtorii auto care au peste 45 de ani si efectueazã transport de persoane trebuie sã efectueze examinarea psihologicã la urmãtoarele intervale:
A
1 ani
B
2 ani
C
3 ani
D
4 ani
Întrebarea 108
Conducãtorii auto din grupa de vârstã 18 - 45 de ani si efectueazã transport de persoane trebuie sã efectueze examinarea medicalã urmãtoarele intervale:
A
2 ani
B
1 an
C
3 ani
D
4 ani
Întrebarea 109
Conducãtorii auto din grupa de vârstã 18 - 45 de ani si efectueazã transport de persoane trebuie sã efectueze examinarea psihologicã la urmãtoarele intervale:
A
2 ani
B
1 an
C
3 ani
D
5 ani
Întrebarea 110
Inspectiile tehnice periodice se efectueazã:
A
in cadrul statiilor autorizate de RAR
B
in orice statie service pentru reparatii
C
in orice statie tehnica autorizata de ARR
D
in orice statie tehnica autorizatã de constructorul vehiculului
Întrebarea 111
Inspectia tehnicã la autobuzele destinate transportului de persoane în trafic interurban se efectueazã periodic la:
A
1 an de la ultima ITP
B
2 ani de la ultima ITP
C
3 luni de la ultima ITP
D
6 luni de la ultima ITP
Întrebarea 112
Cine este responsabil în cadrul societãtii cu instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere?
A
administratorul societãtii
B
administratorul societãtii împreunã cu persoana desemnatã sã conducã permanent si efectiv activitatea de transport
C
patronul societãtii
D
managerul de transport
Întrebarea 113
Însemnele privind clasificarea autocarului se expun:
A
însemnele trebuie sã fie amplasate la bordul autocarului
B
la loc vizibil în exterior dreapta
C
la loc vizibil în exterior stânga
D
oriunde nu stânjenesc vizibilitatea conducãtorului auto
Întrebarea 114
Viteza maximã reglatã la limitatoarele de vitezã care echipeazã autovehiculele concepute si construite pentru transportul de persoane, nu trebuie sã depãseascã:
A
100 km/h
B
110 km/h
C
80 km/h
D
90 km/h
Întrebarea 115
Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate poate fi:
A
efectuat conform graficului de circulatie
B
în regim de rent a car
C
în regim de taxi
D
ocazional sau turistic
Întrebarea 116
Ce tip de transport desfãsoarã o întreprindere care îsi transportã zilnic, cu autobuzul, muncitorii la si de la punctele de lucru:
A
transportul rutier de persoane prin curse speciale
B
transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale
C
transportul rutier în cont propriu
D
transportul rutier ocazional de pasageri
Întrebarea 117
Care din conditiile de mai jos se impun pentru executarea transportului de persoane:
A
sã nu circule cu usile deschise sau cu pasageri pe scara autobuzului
B
sã se asigure urcarea si coborârea bagajelor, inclusiv în salonul autobuzului
C
sã se opreascã pentru urcarea sau coborârea pasagerilor, la cererea expresã a acestora
D
sistem de frânare ABS si centuri de sigurantã pentru fiecare pasager
Întrebarea 118
Ce conditii se impun în cazul efectuãrii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:
A
autovehiculele utilizate sã aibã asupra lor, pe toatã durata transportului, eventuale piese de schimb necesare
B
autovehiculele utilizate sã fie dotate cu aparat de taxare
C
autovehiculele utilizate sã fie dotate cu sisteme electronice de supraveghere prin satelit
D
sã utilizeze pe timpul executãrii transportului placa de traseu
Întrebarea 119
Ce conditii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier de persoane prin servicii regulate:
A
conducãtorul auto sã efectueze cel putin 2 ore de odihnã dupã fiecare cursã
B
sã nu permitã transportul persoanelor cu bagaje
C
sã se efectueze transportul în conformitate cu graficul de circulatie
D
sã se opreascã în fiecare statie cel putin 5 minute
Întrebarea 120
Un operator de transport, poate utiliza copia conformã a licentei comunitare a altui operator de transport?
A
da
B
da, cu efectuarea mentiunilor corespunzãtoare în foaia de parcurs
C
da, în baza unui contract de închiriere
D
nu
Întrebarea 121
Documentul de control prevãzut de Acordul INTERBUS se utilizeazã pentru:
A
transportul de persoane prin servicii ocazionale liberalizate între România si state din afara Uniunii Europene
B
transportul de persoane prin servicii ocazionale neliberalizate în trafic international
C
transportul de persoane prin servicii ocazionale si state membre ale Uniunii Europene
D
transportul de persoane prin servicii regulate liberalizate între România si state din afara Uniunii Europene
Întrebarea 122
În cazul efectuãrii transportului de persoane prin servicii ocazionale între România si Turcia, la bordul autovehiculului trebuie sã se afle:
A
autorizatia de transport international si graficul de circulatie
B
documentul de control prevãzut de Acordul INTERBUS
C
licenta comunitarã si tabelul cu persoanele transportate
D
licenta de traseu în original însotitã de graficul de circulatie
Întrebarea 123
Capãt de traseu se numeste statia de plecare/destinatie utilizatã pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii:
A
de taxi si închiriere
B
intermodale de transport persoane
C
ocazionale de transport persoane
D
regulate de transport persoane
Întrebarea 124
Parcursul care asigurã legãtura dintre capetele de traseu de plecare/destinatie, pe care se executã servicii regulate sau regulate speciale, se numeste:
A
cursã
B
itinerariu
C
navetã
D
traseu
Întrebarea 125
Precizati care sunt categoriile de clasificare ale autobuzelor si care dintre ele defineste confortul maxim:
A
I,II,III - categoria a III a de confort maxim
B
I,II,III,IV - categoria a I a de confort maxim
C
I,II,III,IV - categoria a IV a de confort maxim
D
I,II,III,IV,V - categoria a V a de confort maxim
Întrebarea 126
Precizati care este perioada de valabilitate a certificatului de clasificare si cu cât timp înainte de expirare trebuie solicitatã prelungirea acestuia:
A
1 an - cu 30 de zile
B
2 ani - cu 60 de zile
C
3 ani - cu 45 de zile
D
5 ani - cu 30 de zile
Întrebarea 127
Precizati clasificarea pe stele a autobuzelor si care dintre acestea defineste confortul maxim:
A
* , ** , *** - clasa de confort maxim este ***
B
* , ** , *** , **** - clasa de confort maxim este *
C
* , ** , *** , **** , ***** - clasa de confort maxim este *
D
* ,** , *** , **** - clasa de confort maxim este ****
Întrebarea 128
Autocarele de scurtã distantã, care efectueazã transport international, sunt autocare destinate transportului contra cost de persoane pe o distantã maximã de:
A
1000 km pe sens
B
1500 km pe sens
C
2500 km pe sens
D
500 km pe sens
Întrebarea 129
Transportul contra cost de persoane prin servicii ocazional în trafic international poate fi efectuat cu autobuze clasificate categoria a II- a pe distantã de cel mult:
A
1000 km pe sens
B
1500 km pe sens
C
2500 km pe sens
D
500 km pe sens
Întrebarea 130
Transportul cu autobuze clasificate categoria a III-a poate fi efectuat pânã la maximum:
A
1000 km pe sens
B
1500 km pe sens
C
2500 km pe sens
D
500 km pe sens
Întrebarea 131
Operatorii de transport trebuie sã detinã la sediu:
A
asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
B
certificatul de transport
C
copia conformã a licentei de transport
D
scrisorile de transport în trafic national si international pentru o perioadã de trei ani
Întrebarea 132
Operatorul de transport, respectiv întreprinderea trebuie sã detinã la sediu:
A
carnetele Interbus utilizate pentru o perioadã de 3 ani
B
cãrtile de muncã ale conducãtorilor auto
C
diagramele tahograf pentru anul precedent si anul în curs
D
documentele doveditoare din care sã rezulte angajarea în conditii legale a persoanelor cu functii care concurã la siguranta circulatiei
Întrebarea 133
Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie sã detinã la sediu:
A
documentele de transport utilizate pentru ultimii 3 ani
B
documentele doveditoare din care sã rezulte cã detine autovehicule cu orice alt titlu, în original
C
registrul de evidentã a inspectiilor tehnice periodice
D
registrul de evidentã al conducãtorilor auto angajati
Întrebarea 134
Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie sã detinã la sediu:
A
avizele medicale si psihologice valabile ale conducãtorilor auto
B
copia conformã a licentei de transport sau, dupã caz, a certificatului de transport în cont propriu
C
fisele profesionale ale conducãtorilor auto
D
licenta de executie
Întrebarea 135
Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie sã detinã la sediu:
A
avizele medical si psihologic valabile ale managerului de transport
B
certificatele de agreare ale vehiculelor utilizate
C
certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate
Întrebarea 136
Operatorul de transport are obligatia sã detinã la sediul social:
A
avizele de însotire ale transporturilor
B
certificatele de atestare profesionalã ale conducãtorilor auto
C
copia conformã a licentei comunitare
D
documentele din care reiese mentinerea conditiilor de acces la profesie si la piatã
Întrebarea 137
Operatorul de transport are obligatia sã detinã la sediu:
A
cãrtile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele detinute în proprietate
B
certificatele de autenticitate ale vehiculelor, în original pentru cele detinute în proprietate
C
certificatele de competentã profesionalã ale conducãtorilor auto
D
certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor
Întrebarea 138
Operatorul de transport are obligatia sã detinã la sediu:
A
copiile cãrtilor de identitate ale vehiculelor, pentru cele detinute cu orice alt titlu decât în proprietate
B
copiile cãrtilor de identitate ale vehiculelor detinute în proprietate sau cu orice alt titlu
C
copiile scrisorilor de transport (C.M.R.) pentru anul în curs si anul precedent
D
foile de parcurs ale documentului de control
Întrebarea 139
Operatorul de transport trebuie sã detinã la sediu:
A
documentele privind întretinerea vehiculelor pentru anul în curs si anul precedent
B
documentele privind întretinerea vehiculelor pentru o perioadã de 12 luni
C
documentele privind întretinerea vehiculelor pentru o perioadã de 18 luni
D
documentele privind întretinerea vehiculelor pentru o perioadã de 6 luni
Întrebarea 140
Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are urmãtoarea obligatie:
A
sã contracteze transporturile numai prin operatori licentiati în activitãti de intermediere în transporturi
B
sã detinã la sediul social licenta de executie în transporturi
C
sã nu permitã interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf si a limitatoarelor de vitezã
D
sã nu permitã plecarea în cursã a vehiculelor echipate cu tahograf digital fãrã suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului
Întrebarea 141
Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are urmãtoarea obligatie:
A
sã asigure instruirea conducãtorilor auto privind modalitatea de evitare a controalelor în trafic
B
sã asigure instruirea conducãtorilor auto privind modalitatea de platã în functie de distanta parcursã si sau/cantitatea de mãrfuri transportatã
C
sã asigure instruirea conducãtorilor auto privind obligatiile ce revin acestora
D
sã asigure instruirea conducãtorilor auto privind utilizarea dispozitivelor ilegale de manipulare a tahografului
Întrebarea 142
În cazul aplicãrii mãsurii de suspendare licentei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la:
A
agentia teritorialã a A.R.R. din judetul în care se aflã sediul operatorului de transport în termen de maximum 15 de la comunicarea mãsurii
B
agentia teritorialã a A.R.R. din judetul în care se aflã sediul operatorului de transport în termen de maximum 5 de la comunicarea mãsurii
C
inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza cãruia s-a fãcut controlul în termen de maximum 15 de la comunicarea mãsurii
D
inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza cãruia s-a fãcut controlul în termen de maximum 5 zile de la comunicarea mãsurii
Întrebarea 143
În cazul aplicãrii mãsurii de suspendare a unei copii conforme a licentei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la:
A
agentia teritorialã a A.R.R. din judetul în care se aflã sediul operatorului de transport în termen de maximum 15 de la comunicarea mãsurii
B
agentia teritorialã a A.R.R. din judetul în care se aflã sediul operatorului de transport în termen de maximum 5 de la comunicarea mãsurii
C
inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza cãruia s-a fãcut controlul în termen de maximum 15 de la comunicarea mãsurii
D
inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza cãruia s-a fãcut controlul în termen de maximum 5 zile de la comunicarea mãsurii
Întrebarea 144
În cazul schimbãrii sediului, operatorul/întreprinderea de transport rutier are urmãtoarea obligatie:
A
sã depunã licenta de transport si copiile conforme în termen de 30 de zile la A.R.R.
B
sã notifice schimbarea cãtre A.R.R. în termen de cel mult 15 zile de la producerea ei
C
sã notifice schimbarea cãtre A.R.R. în termen de cel mult 30 zile de la producerea ei
D
sã publice schimbarea în cel mult 15 zile în Monitorul Oficial sau într-un ziar national
Întrebarea 145
Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei comunitare se anuntã la A.R.R. în termen de:
A
maxim 15 zile de la data constatãrii
B
maxim 21 zile de la data constatãrii
C
maxim 30 zile de la data constatãrii
D
maxim 7 zile de la data constatãrii
Întrebarea 146
Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licentei comunitare se anuntã la A.R.R. se publicã în:
A
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
B
în Monitorul Oficial al României
C
În Registrul National al Operatorilor de Transport
D
într-un ziar cu acoperire nationalã
Întrebarea 147
Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licentei comunitare se anuntã la A.R.R. în termen de:
A
maxim 15 zile de la data constatãrii
B
maxim 21 zile de la data constatãrii
C
maxim 30 zile de la data constatãrii
D
maxim 7 zile de la data constatãrii
Întrebarea 148
Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licentei comunitare se publicã în:
A
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
B
în Monitorul Oficial al României
C
În Registrul National al Operatorilor de Transport
D
într-un ziar cu acoperire nationalã
Întrebarea 149
Un operator de transport poate utiliza copia conformã a licentei comunitare a altui operator de transport:
A
da, cu notificare prealabilã cãtre A.R.R.
B
da, dar nu mai mult de 15 zile
C
nu
D
nu, cu exceptia vânzãrii vehiculului rutier cãtre celãlalt operator de transport
Întrebarea 150
Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia se anuntã la A.R.R. în termen de:
A
maxim 15 zile de la data constatãrii
B
maxim 21 zile de la data constatãrii
C
maxim 30 zile de la data constatãrii
D
maxim 7 zile de la data constatãrii
Întrebarea 151
Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu si/sau a copiei conforme a acestuia se publicã în:
A
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
B
în Monitorul Oficial al României
C
În Registrul National al Operatorilor de Transport
D
într-un ziar cu acoperire nationalã
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 151 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
126127128129130
131132133134135
136137138139140
141142143144145
146147148149150
151Final
Întoarcere