REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI

din 15 martie 2006

privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 si (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, in special articolul 71, avand in vedere propunerea Comisiei1,

avand in vederea avizul Comitetului Economic si Social2,

dupa consultarea Comitetului Regiunilor,

hotarand in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 251 din tratat3, avand in vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005,

intrucat:

(1) In domeniul transporturilor rutiere, Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier4  urmarea sa armonizeze conditiile de concurenta intre modurile de transport terestru, in special in ceea ce priveste sectorul transportului rutier si imbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei rutiere. Progresele realizate in aceste domenii ar trebuie sa fie mentinute si extinse.

(2) Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier5 impune statelor membre adoptarea de masuri care sa limiteze durata de lucru maxima saptamanala a lucratorilor mobili.

(3) S-au   intampinat   dificultati   in   uniformitatea   interpretarii,   aplicarii,   executarii   si controlului in toate statele membre ale anumitor dispozitii ale Regulamentului (CEE) nr.3820/85 referitoare la durata de condus, pauzele si perioadele de repaus pe care trebuie sa  le  respecte  conducatorii  auto  care  efectueaza  transporturi  rutiere  nationale  si internationale in interiorul Comunitatii, din cauza caracterului general al termenilor in care sunt redactate aceste norme.

(4) Este de dorit ca aceste dispozitii sa fie aplicate in mod eficient si uniform pentru ca sa fie indeplinite obiectivele vizate si sa nu se discrediteze aplicarea normelor. In consecinta, este necesar sa se stabileasca o serie de norme mai clare si mai simple care vor fi usor de inteles, de interpretat si de aplicat de catre sectorul transporturilor rutiere si de catre autoritatile responsabile cu aplicarea acestora.

(5) Masurile prevazute de prezentul regulament in ceea ce priveste conditiile de lucru nu ar trebui  sa  aduca  atingere  dreptului  partenerilor  sociali  de  a  stabili  dispozitii  mai favorabile lucratorilor prin contracte colective de munca sau in alt mod.

(6) Este necesar  sa fie definit  clar domeniul de aplicare a prezentului regulament  prin precizarea principalelor categorii de vehicule vizate.

(7) Prezentul regulament ar trebui sa se aplice transporturilor rutiere efectuate fie exclusiv in interiorul Comunitatii, fie intre Comunitate, Elvetia si tarile parti la Acordul privind Spatiul Economic European.

(8) Acordul european privind munca echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale din 1 iulie 1970 (denumit in continuare „AETR”), astfel cum a fost modificat, ar trebui sa se aplice in continuare transporturilor rutiere de marfuri sau de calatori efectuate de vehicule inmatriculate intr-un stat membru sau intr-o tara care este parte contractanta la AETR, pe intregul traseu, adica atat partea situata intre Comunitate si o tara terta, alta decat Elvetia, cat si tarile care sunt parti contractante la Acordul privind Spatiul Economic European, cat si partea care traverseaza teritoriul unei astfel de tari. Este esential sa se modifice AETR cat mai repede, ideal in urmatorii doi ani de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in vederea punerii in conformitate a dispozitiilor acestuia cu prezentul regulament.

(9) In cazul transporturilor rutiere efectuate de vehicule inmatriculate intr-o tara terta care nu este parte la AETR, dispozitiile AETR ar trebui aplicate partii de traseu care se efectueaza in interiorul Comunitatii sau in interiorul tarilor care sunt parti la AETR.

(10) Dat  fiind  faptul  ca  obiectul  AETR  intra  in  domeniul  de  aplicare  a  prezentului regulament,  competenta de  negociere si de  incheiere a acordului respectiv apartine Comunitatii.

(11) In cazul in care o  modificare a normelor comunitare interne in domeniul respectiv necesita o modificare corespunzatoare a AETR, statele membre ar trebui sa-si uneasca eforturile pentru a obtine aceasta modificare cat mai curand, in conformitate cu procedura prevazuta in AETR.

(12) Lista  scutirilor  ar  trebui  actualizata  pentru  a  tine  seama  de  evolutia  sectorului transportului rutier pe parcursul ultimilor nouasprezece ani.

(13) Toti termenii cheie ar trebui definiti in mod complet pentru a facilita interpretarea si a garanta aplicarea uniforma a prezentului regulament. De asemenea, este necesar sa se prevada asigurarea unei interpretari si aplicari uniforme a prezentului regulament de catre autoritatile de control nationale. Definirea termenului „saptamana” care figureaza in  prezentul  regulament  nu  ar  trebui  sa  impiedice  conducatorul  auto  sa  inceapa saptamana de lucru in oricare zi a saptamanii.

(14) Pentru a garanta eficienta executarii, este indispensabil ca autoritatile competente sa fie in  masura,  la efectuarea controalelor rutiere si,  dupa o  perioada de tranzitie,  sa se asigure ca s-au respectat perioadele de sofat si de repaus din ziua respectiva si din ultimele douazeci si opt de zile.

(15) Este necesar ca normele de baza referitoare la duratele de condus sa fie clarificate si simplificate  pentru  a  permite  controlul  uniform  si  eficient  al  aplicarii  acestora  cu ajutorul tahografului digital, in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatul de inregistrare in transportul rutier1 si prezentul regulament. Prin urmare, prin intermediul unui comitet permanent, autoritatile imputernicite cu asigurarea respectarii prezentului regulament in statele membre ar trebui sa faca toate eforturile pentru a ajunge la o interpretare comuna a aplicarii acestuia.

(16) S-a constatat ca dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 permiteau programarea perioadelor de sofat si de repaus zilnice astfel incat conducatorul auto putea fi in situatia de a conduce o perioada prea lunga fara a lua o pauza completa, ceea ce avea ca rezultat diminuarea sigurantei rutiere si deteriorarea conditiilor de lucru ale conducatorilor. In consecinta, este necesar sa se asigure ca fractionarea pauzelor sa nu duca la abuzuri.

(17) Prezentul regulament urmareste imbunatatirea conditiilor sociale pentru lucratorii carora li se aplica, precum si imbunatatirea sigurantei rutiere in general. Acesta urmareste realizarea acestui obiectiv in special prin dispozitiile referitoare la durata maxima de condus pe zi,  pe saptamana si pe o  perioada de doua saptamani consecutive,  prin dispozitia  care  obliga  un  conducator  auto  sa  ia  o  perioada  de  repaus  saptamanal normala, cel putin o data pe o perioada de doua saptamani consecutive, si prin dispozitiile care prevad ca in nici un caz o perioada de repaus zilnic nu poate fi mai mica decat o perioada neintrerupta de noua ore. Acest ansamblu de dispozitii garanteaza un repaus corespunzator si, luand in considerare si experienta dobandita in ultimii ani in domeniul aplicarii normelor, nu  mai este necesar un sistem de compensatie pentru perioadele de repaus zilnic reduse.

(18) Un mare numar de transporturi rutiere in interiorul Comunitatii includ un traseu parcurs pe feribot sau in tren. In consecinta, ar trebui stabilite dispozitii clare si corespunzatoare in ceea ce priveste perioadele de repaus zilnic si de pauza in acest tip de traseu.

(19) In vederea intensificarii transporturilor internationale de marfuri si de calatori, ar trebui ca, in interesul sigurantei rutiere si al unei mai bune desfasurari a controalelor rutiere si a controalelor efectuate in spatiile intreprinderilor, perioadele de sofat si de repaus si pauzele incepute in alte state membre sau in tari terte sa fie luate in considerare si sa se stabileasca daca normele relevante au fost respectate in totalitate si in mod corect.

(20) Principiul responsabilitatii  intreprinderilor  de transport  ar trebui extins cel putin  la intreprinderile de transport care sunt  persoane juridice sau  fizice si nu ar trebui sa excluda dreptul de actiune impotriva persoanelor fizice care ar fi autorii, instigatorii sau complicii unei incalcari a prezentului regulament.

(21) Conducatorii auto care lucreaza pentru mai multe intreprinderi de transport trebuie sa furnizeze fiecareia dintre acestea informatiile de care au nevoie pentru asumarea raspunderilor in cadrul prezentului regulament.

(22) In vederea promovarii progresului social si a imbunatatirii sigurantei rutiere, fiecare stat membru ar trebui sa-si pastreze dreptul de a adopta anumite masuri corespunzatoare.

(23) Derogarile nationale ar trebui sa reflecte schimbarile intervenite in sectorul transportului rutier si sa se limiteze la elementele care nu sunt supuse in prezent concurentei.

(24) Statele membre ar trebui sa stabileasca norme pentru vehiculele utilizate pentru transportul calatorilor prin servicii regulate pe un traseu care nu depaseste 50 km. Aceste norme ar trebuie sa asigure o  protectie corespunzatoare in ceea ce priveste perioada de sofat permisa si pauzele si perioadele de repaus obligatorii.

(25) In  vederea  unei  bune  aplicari  a  prezentului  regulament,  este  necesar  ca  serviciile regulate de transport de calatori, nationale si internationale sa fie controlate printr-un dispozitiv standard de inregistrare.

(26) Statele membre ar trebui sa stabileasca norme referitoare la sanctiunile pentru incalcarea prezentului regulament si sa se asigure ca acestea sunt aplicate. Aceste sanctiuni trebuie sa aiba un caracter efectiv, proportionat, disuasiv si nediscriminatoriu. De asemenea, posibilitatea de imobilizare a vehiculului in caz de incalcare grava ar trebui sa figureze pe  scara  comuna  a  masurilor  pe  care  statele  membre  le  pot  aplica.  Dispozitiile prezentului  regulament  referitoare  la  sanctiuni  sau  la  proceduri  nu  aduc  atingere normelor nationale referitoare la sarcina probei.

(27) In  vederea  asigurarii  unei  aplicari  clare  si  efective,  este  necesar  sa  se  stabileasca dispozitii uniforme referitoare la raspunderea intreprinderilor de transport si a conducatorilor auto pentru incalcarea prezentului regulament. Aceasta raspundere poate duce, dupa caz, la sanctiuni penale, civile sau administrative in statele membre.

(28) Dat  fiind  faptul  ca  obiectul  prezentului  regulament,  adica  stabilirea  de  norme comunitare clare referitoare la perioadele de sofat, pauzele si perioadele de repaus ale conducatorilor auto, nu poate fi realizat in mod corespunzator de catre statele membre, si, in consecinta, poate fi mai bine realizat, avand in vedere necesitatea unei actiuni coordonate, la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta masuri, in conformitate cu principiul subsidiaritatii prevazut la articolul 5 din tratat. In conformitate cu principiul proportionalitatii, astfel cum este enuntat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depaseste ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(29) Este necesar sa fie adoptate masurile necesare pentru punerea in aplicare a prezentului regulament in conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competentelor de executare conferite Comisiei1.

(30) Avand  in  vedere ca Directiva 2003/59/CE2   cuprinde dispozitii referitoare  la  varsta minima a conducatorilor auto, care trebuie transpuse pana in 2009, prezentul regulament nu  trebuie   sa  contina   decat  dispozitii  tranzitorii   in  ceea  ce  priveste   varsta  minima   a echipajelor.

(31) Regulamentul   (CEE)   nr.  3821/85   ar  trebui   modificat   pentru   a  se  preciza   obligatiile specifice   intreprinderilor    de  transport   si  conducatorilor    auto  ale  acestora,   precum   ~i pentru  a asigura  securitatea  juridica  si a impune 0 respectare  mai stricta a perioadelor  de sofat ~i de repaus cu ocazia controalelor  rutiere.

(32) RegulamentuI   (CEE)  nr. 3821/85 ar  trebui,  de asemenea,   sa  fie  modificat   ‘in vederea garantarii  securitatii  juridice  in ceea ce priveste  noile date care se introduc  In tahograful digital  ~i punerea  la dispozitie  a cardurilor  de conducatori  auto.

(33) Introducerea,   In conformitate   cu Regulamentul   (CE)  nT. 2135/98, a unui  dispozitiv   de inregistrare care  permite  inregistrarea   electronics   a  activitatii   conducatorului    auto  pe cardul  de  conducator,   pe  0  perioada   de  28  de  zile,  si  a  activitatii   vehiculului,   pe  0 perioada   de  365  de  zile,   va  permite   ill viitor   controale   rutiere   mai  rapide   si  mai complete.

(34) In  ceea   ce  priveste   controalele    rutiere,   Directiva    88/599/CEEi     nu  prevede   decat controlul                 perioadelor    de   sofat   ~i  de  repaus   zilnic,   precum    si  al  pauzelor.    Dupa introducerea   aparatului   digital  de inregistrare,   datele  conducatorului   si ale  vehiculului vor fi stocate  electronic  si vor putea  fi evaluate  electronic  pe loco Acest  lucru ar trebui sa permita,  cu tirnpul, un control  simplu  al perioadelor   de repaus zilnic,  normale  ~i reduse, al perioadelor  de repaus  saptamanal,  normale  ~i reduse,  ~i al repausului  compensatoriu.

(35) Experienta   arata  ca dispozitiile  prezentului   regulament   si, ‘in special,  cele referitoare   la durata  maxima  de condus  pe 0 perioada  de doua  saptarnani  nu se respecta  decat  daca se efectueaza  controale  rutiere  eficiente  si efective  pe toata perioada.

(36) Aplicarea dispozitiilor legale in ceea ce priveste tahograful digital ar trebui sa fie conforma cu prezentul regulament, pentru a se putea obtine o eficienta optima a controlului si a aplicarii anumitor dispozitii ale legislatiei transportului rutier. sociale in domeniul

(37) Din motive de claritate şi raţionalizare, Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 ar trebui abrogat şi înlocuit cu prezentul regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: