REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 – CAPITOLUL V- PROCEDURI DE CONTROL SI SANCTIUNI

CAPITOLUL V

PROCEDURI DE CONTROL SI SANCTIUNI

Articolul 16

(1) In cazul in care vehiculele nu au fost echipate cu un aparat de inregistrare in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, se aplica alineatele (2) si (3) de la prezentul articol:

(a)  serviciilor regulate nationale de transport calatori si

(b) serviciilor regulate internationale de transport calatori, ale caror capete de traseu se gasesc la o distanta de pana la cincizeci de km in linie dreapta de la frontiera dintre doua state membre si al caror traseu nu depaseste o suta de km.

(2) Intreprinderea de transport stabileste un orar si un tabel de serviciu care indica, pentru fiecare conducator auto, numele, locul de munca de baza al acestuia si orarul fixat in prealabil pentru diferitele perioade de condus, celelalte activitati, pauzele si perioadele de disponibilitate.

Fiecare conducator auto angajat intr-un serviciu prevazut la alineatul (1) poarta asupra sa un extras din tabelul de serviciu si o copie a orarului de serviciu.

(3) Tabelul de serviciu:

(a) contine toate informatiile indicate la alineatul (2) pentru o perioada precedenta de cel putin douazeci si opt de zile; aceste informatii sunt actualizate la intervale periodice a caror durata nu depaseste o luna;

(b) este  semnat  de  catre  conducatorul  intreprinderii  de  transport  sau  de  o  persoana autorizata sa-l reprezinte;

(c) este pastrat de intreprinderea de transport timp de un an de la data expirarii perioadei acoperite.  Intreprinderea  de  transport  da  un  extras  din  tabel conducatorilor  auto interesati, la cererea acestora, si

(d) este prezentat si inmanat unui agent de control imputernicit care-l solicita.

Articolul 17

(1) Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre, printr-un formular tip stabilit de Decizia 93/173/CEE1, informatiile necesare pentru a-i permite sa elaboreze, din doi in doi ani, un  raport  cu  privire  la  aplicarea  prezentului  regulament  si  a  Regulamentului  (CEE)  nr.
3821/85 si cu privire la evolutia situatiei in domeniile respective.

(2) Aceste informatii trebuie sa parvina Comisiei pana la data de 30 septembrie din anul urmator expirarii perioadei de doi ani la care se refera raportul.

(3) Raportul informeaza, de asemenea, cu privire la folosirea derogarilor prevazute la articolul
13.

(4) Comisia transmite raportul Parlamentului European si Consiliului in termen de 13 luni de la expirarea perioadei de doi ani la care se refera raportul.

Articolul 18

Statele membre adopta masurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament.

Articolul 19

(1) Statele membre stabilesc normele referitoare la sanctiunile pentru incalcarea prezentului regulament si a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 si iau toate masurile necesare pentru a se asigura de aplicarea acestora. Aceste sanctiuni trebuie sa fie efective, proportionale, disuasive si nediscriminatorii. Nicio incalcare a prezentului regulament sau a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 nu atrage mai mult de o sanctiune sau de o procedura. Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre aceste masuri, precum si regimul de sanctiuni pana la data prevazuta la articolul 29 paragraful al doilea. Comisia informeaza statele membre in consecinta.

(2) Orice stat membru permite autoritatilor competente sa aplice o sanctiune unei intreprinderi si/sau unui conducator auto pentru o incalcare a prezentului regulament constatata pe teritoriul sau si care nu a fost deja sanctionata, chiar daca acea incalcare a fost comisa pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei tari terte.

In mod exceptional, atunci cand se constata o incalcare:

– care nu a fost comisa pe teritoriul statului membru respectiv si

– care a fost comisa de o intreprindere stabilita sau de un conducator al carui loc de munca se afla intr-un alt stat membru sau tara terta,

un stat membru poate, pana la 1 ianuarie 2009, in loc sa impuna o sanctiune, sa notifice faptele constitutive ale incalcarii autoritatii competente a statului membru sau a tarii terte in care este stabilita intreprinderea sau in care isi are conducatorul locul de munca.

(3) Atunci cand un stat membru deschide o procedura sau aplica o sanctiune pentru o anumita
incalcare, el ii furnizeaza conducatorului dovada scrisa corespunzatoare.

(4) Statele membre se asigura ca un sistem de sanctiuni proportionat, care poate include sanctiuni financiare, este aplicat in caz de incalcare a prezentului regulament sau a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 de catre intreprinderi sau expeditori asociati, exportatori, operatori din turism, furnizori principali de transport, subcontractanti si agentii care utilizeaza conducatori auto care le sunt asociati.

Articolul 20

(1) Conducatorul  pastreaza  dovezile  furnizate  de  catre  un  stat  membru  cu  privire  la  o sanctiune sau la deschiderea unei proceduri pana in momentul in care aceeasi incalcare a prezentului regulament nu poate sa mai atraga o a doua procedura sau o a doua sanctiune in conformitate cu prezentul regulament.

(2) Conducatorul prezinta dovada prevazuta la alineatul (1) la cerere.

(3) Un conducator care lucreaza pentru mai multe intreprinderi de transport sau care este la dispozitia mai multor intreprinderi de transport prezinta informatii suficiente fiecareia dintre aceste intreprinderi pentru a se conforma capitolului II.

Articolul 21

Pentru  a rezolva cazurile  in  care un  stat  membru  considera ca s-a  comis  o  incalcare  a prezentului regulament, care este in mod evident de natura sa compromita siguranta rutiera, acesta  poate  imputernici autoritatea  competenta  sa  procedeze  la  imobilizarea  vehiculului respectiv pana cand se remediaza cauza incalcarii. Statele membre il pot obliga pe conducator sa ia o perioada zilnica de repaus. De asemenea, dupa caz, statele membre pot sa procedeze la retragerea, suspendarea si aplicarea de restrictii in ceea ce priveste licenta intreprinderii, in cazul in care intreprinderea in cauza este stabilita in statul membru respectiv, sau sa procedeze la retragerea, suspendarea si aplicarea de restrictii in ceea ce priveste permisul de conducere al conducatorului auto. Comisia elaboreaza  in conformitate cu  procedura de la articolul 24 alineatul (2) orientari cu scopul de a promova aplicarea armonizata a dispozitiilor prezentului articol.

Articolul 22

(1) Statele membre isi acorda reciproc asistenta in vederea aplicarii prezentului regulament si a verificarii respectarii acestuia.

(2) Autoritatile  competente  din  statele  membre  isi  comunica  periodic  toate  informatiile disponibile privind:

(a) incalcarile normelor din capitolul II comise de catre persoanele nerezidente si orice sanctiuni aplicate pentru astfel de incalcari;

(b) sanctiunile aplicate de catre un stat membru rezidentilor sai pentru astfel de incalcari comise in alte state membre.

(3) Fiecare  stat  membru  trimite  periodic  Comisiei  informatiile  relevante  cu  privire  la interpretarea si aplicarea la nivel national a dispozitiilor prezentului regulament, iar Comisia le trimite celorlalte state membre in format electronic.

(4) Comisia faciliteaza dialogul intre statele membre cu privire la interpretarea si aplicarea la nivel national a prezentului regulament prin intermediul comitetului prevazut la articolul 24 alineatul (1).

Articolul 23

Comunitatea  initiaza  cu  tarile  terte  negocieri care  s-ar  dovedi  necesare  pentru  aplicarea prezentului regulament.

Articolul 24

(1) Comisia este asistata de un comitet infiintat in temeiul articolului 18 alineatul (1) din
Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(2) In cazul in care se face trimitere la prezentul alineat, se aplica articolele 3 si 7 din Decizia
1999/468/CE, in conformitate cu dispozitiile articolului 8 din aceasta decizie.

(3) Comisia isi stabileste regulamentul de procedura.

Articolul 25

(1) La cererea unui stat membru sau din proprie initiativa, Comisia:

(a) examineaza  cazurile  in  care  apar  diferente  in  aplicarea  si  verificarea  respectarii dispozitiilor prezentului regulament, in special in ceea ce priveste durata de condus, pauzele si perioadele de repaus;

(b) clarifica dispozitiile prezentului regulament pentru a promova o abordare comuna.

(2) In cazurile speciale prevazute la alineatul (1), Comisia adopta o decizie privind abordarea recomandata in conformitate cu procedura mentionata la articolul 24 alineatul (2). Comisia comunica decizia sa Parlamentului European, Consiliului si statelor membre.