REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 – CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Articolul 26

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se modifica dupa cum urmeaza:

(1)    Articolul 2 se inlocuieste cu urmatorul text:„

Articolul 2

In sensul prezentului regulament, se aplica definitiile prevazute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere si de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 si (CE) nr.2135/98 ale Consiliului*.

(2)    La articolul 3, alineatele (1), (2) si (3) se inlocuiesc cu urmatorul text:

„(1) Aparatul de inregistrare se instaleaza si se foloseste la bordul vehiculelor inmatriculate in statele membre care le folosesc pentru transportul rutier de calatori sau marfuri, cu exceptia vehiculelor prevazute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr.
561/2006. Vehiculele mentionate la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
561/2006 si vehiculele care erau excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului
(CEE) nr. 3820/85, dar care nu mai sunt excluse in conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 561/2006, se pot conforma acestei obligatii pana la 31 decembrie 2007.

(2) Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului regulament vehiculele mentionate la articolul 13 alineatele (1) si (3) din Regulamentul (CEE) nr. 561/2006.
(3) Statele membre, dupa autorizarea din partea Comisiei, pot excepta de la aplicarea prezentului regulament vehiculele folosite pentru operatiunile de transport prevazute la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 561/2006.”

(3)    La articolul 14, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(2) Intreprinderea pastreaza, in ordine cronologica si intr-o forma lizibila, foile de inregistrare, precum si imprimatele scoase de fiecare data cand acestea se prezinta in conformitate cu articolul 15 alineatul (1), timp de cel putin un an dupa ce au fost folosite si pune la dispozitia conducatorilor interesati o copie, la cererea acestora. De asemenea, intreprinderea pune la dispozitia conducatorilor interesati, la cererea acestora, o copie a informatiilor descarcate de pe cardul conducatorilor, precum si versiunile imprimate ale acestor copii. Foile de inregistrare, imprimatele scoase si informatiile descarcate se prezinta sau se inmaneaza inspectorului autorizat, la cerere.”

(4)    Articolul 15 se modifica dupa cum urmeaza:
– la alineatul (1), se adauga urmatorul paragraf:

,In  caz de deteriorare  sau de proasta  functionare   a cardului  conducatorului   sau ill
cazul ill care acesta nu este ill posesia  cardului,  conducatorul:

(a)    la  lnceputul   traseului,   imprima   informatiile   detaliate   privind   vehiculul   pe care 11 conduce  ~i pe foaia scoasa  trebuie  sa figureze:

(i)    informatiile   detaliate  care  permit  identifiearea   conducatorului   (numele, nurnarul  cardului  de conducator   auto  sau al permisului   de eonducere), inelusiv  sernnatura;
(ii)   perioadele  prevazute  la aJineatul (3) liniuta a doua,  literele (b), (c) ~i (d); (b)     la   sfarsitul    traseului,    imprima    informatiile    privind   perioadele    de   tirnp
inregistrate     de   aparatul    de   inregistrare,     inregistreaza     toate   perioadele
eonsacrate  altei activitati,  perioadele  de disponibilitate   si de repaus  efectuate de la imprimatul  seos  la inceputul  traseu1ui, atunei  cand aceste  informatii  nu au fost inregistrate   de tahograf,  marcheaza  pe document  datele detaliate  eare permit  identifiearea  conducatorului   (numele,  numarul  cardului  de conducator auto  sau a permisului  de eondueere),   ineJusiv semnatura.”;

– la alineatul  (2), paragraful  al doilea se inlocuieste  eu urmatorul  text:

,,Atunci   cand   conducatorul    auto   este   1n   imposibilitate    de  a  folosi   aparatura montara   la  bordu1  vehicu lului ea  urmare   a  faptului   ca  nu  se  afla  in  vehicul, perioadele  de timp indicate  la alineatul  (3) Iiniuta a doua literele  (b), (c) ~i (d):

(a)    in  eazul   In  care  vehieulul   este   echipat   eu  un   aparat   de  inregistrare    In eonformitate   eu anexa  I, se inscriu  pe foaia  de inregistrare   manual,  automat sau ill orice alt fel, lizibil ~irara a murdari  foaia,  sau

(b)    ill eazul   In  eare   vehiculul   este   echipat   eu  un   aparat   de  inregistrare    In eonformitate   eu anexa  l  B,  se inscriu  pe  eardul  conducatorului   eu ajutorul functiei  de introdueere  manuals  oferita  de aparatul  de Inregistrare.

Atunei  cand  la bordul  vehiculului  echipat  eu un aparat  de control  in eonfonnitate cu  anexa  1 B  se  afla  mai  multi  conducatori,    fiecare   conducator   se  asigura   ca propriul    card   de   conducator    este   inserat    In   deschiderea    corespunzatoare     a tahografului. „:

– la alineatul  (3), literele (b) si (c) se inlocuiesc  eu urmatorul  text:

,,(b) se intelege  prin  «alta  munca»  orice  alta activitate  in afara  de eea  de condus, definita   la  articolul   3  litera  (a)  din  Direetiva   2002/IS/CE      a  Parlamentului European  ~i a Consiliului  din  II  martie  2002 privind  organizarea   timpului  de lucru  a1 persoanelor   care  efectueaza   activitati   mobile   de  transport   rutier*, precum  $i oriee  activitate  desfasurata  pentru  acelasi  sau un alt angajator  din sectorul   transporturilor    sau   din   afara   aeestui   sector;   aeeste   activitati   se inregistreaza   cu semnul: semnul1

(c) „disponibilitatea”,    definita  la articolul  3 Jitera (b) din Directiva  2002/1S/CE,  se inregistreaza   cu semnul: semnul2

–       alineatul (4) se elimina;

–       alineatul (7) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(7) (a) Atunci cand conducatorul auto conduce un vehicul echipat cu un aparat de inregistrare in conformitate cu anexa I, acesta trebuie sa fie in masura sa prezinte, la cererea unui inspector de control:

  1.  foile de inregistrare din saptamana in curs si cele pe care le-a utilizat pe parcursul celor 15 zile precedente;
  2.  cardul de conducator in cazul in care este titularul unui asemenea card si
  3.  orice  informatie  introdusa  manual  si  orice  imprimat  scos  in  timpul saptamanii in curs si in timpul celor cincisprezece zile precedente, in conformitate   cu   prezentul  regulament   si  cu   Regulamentul  (CE)   nr.561/2006.

Cu toate acestea, dupa 1 ianuarie 2008, duratele prevazute la punctele (i) si (iii) se refera la ziua in curs si la o perioada precedenta de douazeci si opt de zile.

(b)   Atunci cand conducatorul conduce un vehicul echipat cu un aparat de inregistrare  in  conformitate  cu  anexa  I  B,  acesta trebuie  sa  fie  in  masura  sa prezinte, la cererea unui inspector de control:

  1.  cardul de conducator al carui titular este;
  2.  orice   informatie   introdusa   manual  si  orice   imprimat   scos   in  timpul saptamanii in curs si in timpul celor cincisprezece zile precedente, in conformitate cu prezentul regulament si cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 si
  3.   foile   de   inregistrare   corespunzatoare   aceleiasi   perioade   precum   cea prevazuta la punctul (ii), in cazul in care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un aparat de inregistrare in conformitate cu anexa I.

Cu toate acestea, dupa 1 ianuarie 2008, duratele prevazute la punctul (ii) se refera la ziua in curs si la o perioada precedenta de douazeci si opt de zile de zile.

(c)    Un inspector de control autorizat poate verifica respectarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 prin analizarea foilor de inregistrare, a datelor afisate sau imprimate care au fost inregistrate de aparatul de inregistrare sau de cardul conducatorului sau, in lipsa acestora, prin analizarea oricarui document justificativ care dovedeste nerespectarea dispozitiilor, precum cele prevazute la articolul 16 alineatele (2) si (3).”

Articolul 27

Regulamentul (CEE) nr. 2135/98 se modifica dupa cum urmeaza:

(1)    La articolul 2, alineatul (1) litera (a) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(1) a) Din a douazeci si una zi de la data publicarii Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere si de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 si (CE) nr.2135/98 ale Consiliului*, vehiculele puse in circulatie pentru prima data sunt echipate cu un aparat de inregistrare in conformitate cu dispozitiile din anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(2)    La articolul 2, alineatul (2) se inlocuieste cu urmatorul text:

„(2).  Statele  membre  adopta  masurile  necesare  pentru  a  putea  elibera  cardurile  de conducator pana in a douazeci si una zi de la data publicarii Regulamentului (CE) nr.
561/2006.”

Articolul 28

Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se abroga si se inlocuieste cu prezentul regulament.

Cu toate acestea, articolul 5 alineatele (1), (2) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se aplica  in  continuare  pana  la  datele  stabilite  la  articolul  15  alineatul  (1)  din  Directiva 2003/59/CE.

Articolul 29

Prezentul regulament intra in vigoare la 11 aprilie 2007, cu exceptia articolului 10 alineatul
(5), a articolului 26 alineatele (3) si (4) si a articolului 27, care intra in vigoare la 1 mai 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 15 martie 2006.

 

Pentru Parlamentul European                                   Pentru Consiliu

Presedintele                                                              Presedintele

J. BORRELL FONTELLES                                      H. WINKLER

 

DECLARATIE

Comisia si statele membre fac toate eforturile pentru a se asigura ca, in termen de doi ani de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, dispozitiile AETR se armonizeaza cu cele ale prezentului regulament. In cazul in care acest  lucru nu se realizeaza in termenul stabilit, Comisia propune masuri corespunzatoare pentru a remedia situatia.